010 - 521 6604 info@lansleek.nl

Zwaardere lasten voor de ondernemer

We leven in economische onzekere tijden, waar de inflatie hoog is en veel mensen de energierekening niet meer kunnen betalen. Het kabinet trekt 17 miljard euro uit voor verbetering van de koopkracht. Dit komt met name terecht bij de lage inkomens. Ondanks de zware tijden die er ook voor de ondernemer aan lijken te komen, ziet het kabinet aanleiding de belastingdruk voor deze groep sterk te laten toenemen. Middels deze nieuwsbrief willen we u informeren over de aangekondigde plannen van het kabinet.

Verduurzaming

Het kabinet werkt toe naar een duurzaam, fossielvrij en circulair Nederland in 2050. Om dit einddoel te kunnen bereiken, zijn de komende 10 jaar grote investeringen nodig voor de energietransitie, zoals energie-infrastructuur, de verduurzaming van de industrie en de bouw van nieuwe kerncentrales. Om deze investeringen te financieren wil het kabinet uiterlijk op 1 juli 2023 de Wet Klimaatfonds in werking te laten treden. In 2023 zal het kabinet al een aantal urgente uitgaven doen. Dit gaat onder andere om uitgaven gericht op de opschaling van waterstofprojecten, de uitrol van windparken op de Noordzee, het stimuleren van warmtenetten en energiebesparende maatregelen.

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 een tijdelijk prijsplafond invoeren voor gas en elektriciteit. De verlaging van de accijns op brandstof wordt verlengd tot juli 2023. Voor de meest kwetsbare huishoudens wordt wederom een energietoeslag uitgekeerd en voor een grotere groep huishoudens worden toeslagen verhoogd en belastingen verlaagd.

Wagenpark

Ook bestelwagens ontsnappen niet meer aan verdere verduurzaming. Het plan is om de vrijstelling van de BPM voor bestelauto’s van ondernemers met ingang van 1 januari 2025 te beëindigen. De bpm zal worden berekend op basis van de CO2-uitstoot van de bestelauto. Bestelauto’s van voor 2025 mogen wel gewoon BPM-vrij blijven rijden. Wist u dat er diverse subsidie mogelijkheden zijn op het aanschaffen van elektrische (personen) auto’s en vrachtwagens? Hierbij geven we een rekenvoorbeeld welke subsidiemogelijkheden er zijn voor de aanschaf van een bestelbus. Het toe te passen belastingtarief voor de berekening van uw netto voordeel voor de milieu investeringsaftrek (MIA) is afhankelijk van uw situatie.

Elektrisch Diesel
Aanschafwaarde (excl btw) € 40.000 € 40.000
Investeringsaftrek -€ 11.200 -€ 11.200
SEBA -€ 4.800 € 0
MIA -€ 2.248 € 0
Afschrijvingen -€ 10.320 -€ 10.320
Netto kostprijs € 11.432 € 18.480

Tevens bestaat voor een aantal voertuigen de VAMIL regeling. In dat geval is het mogelijk om de aanschafwaarde grotendeels in één keer ten laste van winst te brengen. Naast een emissieloze auto komt ook een oplaadpunt in aanmerking voor fiscaal voordeel via de MIA. Kosten voor het ombouwen van een bestaand voertuig naar een elektrisch voertuig komen ook in aanmerking voor de MIA.

Wijzigingen Vennootschapsbelasting

Allereerst zal het tarief in de vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2023 stijgen. Vanaf 1 januari 2023 wordt het tarief als volgt:

Voor het deel van het belastbare bedrag Tarief
Tot en met € 200.000 19,0%
Boven € 200.000 25,8%

Het tarief voor de vennootschapsbelasting is in 2022:

Voor het deel van het belastbare bedrag Tarief
Tot en met € 395.000 15,0%
Boven € 395.000 25,8%

 

Dividendbelasting

Tevens is het voorstel om de belasting over dividenduitkeringen te verhogen naar:

Jaar Percentage
2024
Tot en met € 67.000
Boven € 67.000
24,5%
31%
2023 26,9%
2022 26,9%

Het kan dus interessant zijn om in 2022 en 2023 dividend uit te keren. Neemt u in dat geval contact met ons op.

Salaris ondernemer (directeur-groot-aandeelhouder)

Daarnaast kan de ondernemer in een aantal gevallen zijn salaris moeten verhogen. Tot op heden mocht worden uitgegaan van 75% van het gebruikelijke loon (ten opzichte van de meest verdienende werknemer). Deze zogenaamde doelmatigheidsmarge komt te vervallen. Het effect kan zijn dat u in sommige gevallen meer salaris zal moeten opnemen en dus ook meer loonheffing zal moeten afdragen.

Reiskostenvergoeding

Ook meldt het kabinet dat de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 cent per zakelijke kilometer op 1 januari 2023 naar € 0,21 cent stijgt en in het jaar 2024 naar € 0,22 per kilometer. De verhoging van de vrijstelling werkt niet alleen door naar de reiskostenregeling voor werknemers, maar als ondernemer mag u volgend jaar ook € 0,21 per zakelijke kilometer aftrekken.

Werkkostenregeling

Om ook de lasten voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf te verlagen, wordt de werkkostenregeling (WKR) verruimd. De vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom wordt verhoogd met 0,22%-punt en komt op 1,92%.

Zonnepanelen

Het plan is om de btw op zonnepanelen vanaf 1 januari 2023 af te schaffen bij de aanleg op (particulieren) eigen woningen (of bijgebouwen van een eigen woning). Particulieren hoeven de BTW dan niet meer terug te vragen bij de Belastingdienst.

Heffingskortingen

Iedere werknemer die in loondienst werkt, heeft bij één werkgever recht op toepassing van de loonheffingskorting. Loonheffingskorting is de verzamelnaam voor alle kortingen op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Om meer werken meer te laten lonen, verhoogt het kabinet onder andere de arbeidskorting flink.

Vanaf 1 januari 2025 wordt bij de afbouw van de algemene heffingskorting ook rekening gehouden met het inkomen in box 2 en 3, waardoor de belastingdruk kan toenemen.

Wijzigingen Inkomstenbelasting

Het plan is om de zelfstandigenaftrek sneller af te bouwen dan oorspronkelijk de bedoeling was. In 2023 wordt deze aftrek € 5.030, terwijl dit in 2022 nog € 6.310 was. Het is de bedoeling dat de aftrek in 2027 nog € 900 bedraagt.  Dit kan betekenen dat uw inleners hierdoor meer inkomstenbelasting verschuldigd gaan worden.

Belastingheffing over vermogen neemt toe

De aangekondigde wetswijzigingen over vermogen in box 3 springen in het oog. Het tarief zal stapsgewijs worden verhoogd naar 34% in 2025. Op dit moment is het tarief 31%. Volgend jaar zal dit 32% zijn.

Er komt vanaf 1 januari 2023 een tijdelijk regime voor vermogen in box 3, waarin spaartegoeden tegen een laag percentage zullen worden belast, terwijl andere bezittingen in box 3 tegen een hoger forfaitair percentage worden belast, terwijl de aftrek van schulden wordt beperkt. Een verhuurd beleggingspand in privé met een lening van de bank (of vanuit de eigen BV) wordt dus zwaarder belast.

Daarnaast zullen verhuurde woningen, vanwege een aanpassingen van de zogenaamde leegwaarderatio, tegen een hogere waarde in de aangifte dienen te worden opgenomen.

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting zal sterker worden verhoogd dan oorspronkelijk is aangekondigd. Het tarief stijgt per 1 januari 2023 van 8% naar 10,4% voor bedrijfs- en beleggingspanden. Als u plannen heeft om binnenkort een bedrijfs- of beleggingspand te komen is het dus interessant om in het jaar 2022 nog dit pand te kopen.

Schenkingen

De schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning is een goede manier om vermogen belastingvrij over te brengen naar bijvoorbeeld uw (klein)kinderen.  Deze vrijstelling bedraagt in 2022 nog € 106.671. In 2023 zal de vrijstelling worden verlaagd naar € 28.947, en in 2024 zal deze volledig worden afgeschaft. Wilt u nog gebruikmaken van deze vrijstelling? Dan moet de schenking in 2022 plaatsvinden. De schenking moet dan vóór 31 december 2024 worden gebruikt voor de aankoop van een eigen woning. Wenst u hiervan gebruik te maken, neem dan contact met ons op.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op!

Dineke ten Hove-van Wingerden RB
Register Belastingadviseur
010-521 66 04