010 - 521 6604 info@lansleek.nl

Steunmaatregelen ondernemers Coronavirus

In de afgelopen dagen zijn er nogal wat maatregelen door de overheid afgekondigd ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus. Veel ondernemers worden zwaar getroffen door de gevolgen van het virus en daarom heeft de overheid een aantal steunmaatregelen getroffen. Wij merken dat er bij veel van onze klanten vragen leven over de steunmaatregelen.

In dit schrijven willen wij u een overzicht bieden van de meest gebruikelijke steunmaatregelen en onze visie daarop. Hebt u naar aanleiding hiervan vragen of wilt u dat we bepaalde aanvragen voor u indienen? Neemt u dan gerust contact met ons op via 010 – 521 66 04 of via de e-mail.

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

 Wij willen benadrukken dat door het UWV uitbetaalde voorschotten op termijn zullen moeten worden afgerekend. Desondanks adviseren wij toch de maximale tegemoetkoming aan te vragen, omdat de gevolgen van de Coronacrisis nog niet te overzien zijn. Deze regeling is ook beschikbaar voor ondernemers die bij hun eigen B.V. op de loonlijst staan. Desgewenst staan wij u graag bij in het indienen van de aanvraag.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Deze regeling is gericht op ondernemers in de V.O.F., maatschap en met een eenmanszaak (ZZP’ers). Dit betreft een uitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De uitkering is een aanvulling tot het wettelijk minimumloon. Deze aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij uw gemeente. Desgewenst staan wij u graag bij in het indienen van de aanvraag.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Deze maatregel is gericht op alle ondernemers. Wij wijzen er op dat dit enkel uitstel van betaling betreft, en geen kwijtschelding. Deze maatregel kan echter gedurende het uitstel veel liquiditeitsbeslag besparen. Deze regeling is gericht op de lopende betalingsverplichtingen en geldt dus niet voor belastingaanslagen, waarvoor de betalingsverplichting al actief is.

Naar aanleiding van de persconferentie bestaat bij sommigen de indruk dat er automatisch drie maanden uitstel van betaling voor lopende belastingverplichtingen is toegekend. Op de websites van de Rijksoverheid en de Belastingdienst blijkt echter dat dit uitstel wel degelijk schriftelijk dient te worden aangevraagd. Bij voorkeur dienen wij deze aanvraag voor u in, omdat uiteindelijk toch een verklaring van ons kantoor benodigd is om in aanmerking te komen voor de regeling.

Ook voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting kunnen wij eenvoudig voor u verlagen of naar nihil brengen. Na indienen van de aanvragen kunt u ook uw automatische incasso’s stopzetten.

4. Compensatieregeling getroffen sectoren

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Naast de bovengenoemde steunmaatregelen heeft het kabinet ook een verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering en een rentekorting en uitstel van aflossing voor kleine ondernemers op microkredieten bij Qredits aangekondigd. Voor deze regelingen komt jammer genoeg maar een bijzonder klein deel van het MKB in aanmerking.